19.10.2011

Rekijoen Klemelän pakkohuutokauppa (1833)  Till följe af Landshöfdinge Embetets i Åbo, den 21 sistl. Junii widtagne besint, kommer förre Nämndemannen Michel Mattsson Klemäläs ägande halfwa Klemälä skatte hemman i Reckjoki by och Kiikala Socken, att, medelst å Lands-Cancelliet i Åbo anställande offentlig auction, Fredagen den 25 nästk. October kl. 11 f. m. försäljas, till gäldande af min fastställde fordran hos Michel Klemälä och dess son Johan Michelsson; hwarom wederbörande underrättas.  
                                            Kiikala den 6 Augusti 1833.
                                                  Johan Johansson Wassamäki.

Kuntakokouksen puheenjohtajat valittu (1871)


 -- Till ordförande i Kiikala församlings kommunalstämma har den 2 i denna månad inwalts bonden Elias Klemelä från Rekijoki by af sagde socken och till viceordförande skräddaren Johan Henrik Grönman från Yltäkylä by.


3.10.2011

Kätilön virka avoinna (1891)


Kätilön wirka awoinna.
  Yhdistetty kätilön ja rokottajan wirka Kiikalan pitäjässä on haettawana ennen ensi marraskuun loppua. Wuosipalkka on 200 markkaa kunnalta ja rokotustoimesta waltiolta tulewa 50 markkaa. Erinäisistä synnytystoimista maksawat säätyhenkilöt 15 markkaa, talolliset 4 markkaa, torpparit ja itselliset sekä käsityöläiset 2 mk. waan köyhiä on autettawa ilmaiseksi. Wapaa asunto nim. kamari ja kyökki kansakoulurakennuksessa ja wapaat polttopuut. Kuitenkin on kyökki joka wiimeisenä arki-maanantaina kuukaudessa pankkiliikkeen tähden kuntalaisten käytettäwänä. Wirka riippuu kolmen kuukauden irtisanomisesta kummaltakin puolen.
Kiikala, lokakuun 13 p:nä 1891.   
Kr. Hornaeus,                            
kuntakokouksen puheenjohtaja  

2.10.2011

Rakennusurakoita Kruusilassa ja Kärkelässä (1901)
Mikolan tyttären onneton kohtalo (1901)


  -- Lapsi palanut. Tämän kuun 7 päiwänä paloi Kiikalassa Saaren Mikolan neljännellä wuodella olewa tyttö Suoma Ihalempi. Hän oli toisten lasten kanssa mennyt pellolle wiemään jotakin paimenille, jotka oliwat sinne laittaneet walkean. Toisten poistuttua hakemaan puita lisään jäi Suoma yksin walkean luo. Waatteet syttyiwät palamaan ja toisten saawuttua apuun oli lapsi jo ihan ilmi tulessa ja kun hänet sitte kannettiin kotiin, kuoli hän siellä muutaman tunnin kuluttua.