22.1.2014

Kirjelmä Kiikalasta (1904)[Uudeltamaalta ja lähiseuduilta]
Kiikala.
  —  Kirjelmä Kiikalasta. Eipä usein ole näkynyt pitäjämme uutisia Uusimaan palstoilla, ja koska tätä lehteä kuitenkin pitäjäämme lewiää, niin pälkähtipä päähäni keneltäkään lupaa kysymättä kyhätä pieni pätkä Kiikalan riennoista ja pyrinnöistä, siinä toiwossa, että näkisin sen jonakin päiwänä "Uusimaan" maaseutukirjeitten joukossa.
  Siwistystyötä on täällä koetettu woimien mukaan tehdä. Niinpä owat paraillaan kansakoulujatkokurssit käynnissä Komisuon kansakoululla, joihin useita wanhempiakin ihmisiä on innolla ja uutteruudella yhtynyt. Tästä päättäen onkin siwistyksenharrastus siis melkoisen suuri. Oppilaiden luku on 40, ja annetaan heille opetusta maksutta. Kurssit alkoiwat jo joulukuun 1 pnä wiime wuonna ja jatkunewat ehkä maaliskuun loppupuolelle, kestäen kaikkiaan noin 150 tuntia. Johtajana toimii kansak. opettaja J. J. Luukko, muina opettajina taas rowasti J. A. Kerppola sekä ylioppilas Armas Kerppola.
  Raittiustyötä on myöskin uutteruudella harrastettu. Oliwatpa täällä uuden wuoden alkupäiwinä  Turun piiritoimikunnan puolesta  — raittiuskurssitkin, joissa useat puhujat esiintyiwät, walaisten esityksiään hauskoilla tauluilla ja pieniä kokeita näyttämällä. Warmaankin jättiwät nämä kurssit kiikalaisten mieliin hauskan, kiitollisen muiston. Raittiusyhdistyksemme "Walonsäde II" piti wuosikokouksensa Komisuon kansakoululla t. k. 16 pnä alkaen klo 6 ip. Wuosikertomuksesta näkyy, että seuraan on sen ensimäisen toimintawuoden aikana liittynyt 154 jäsentä, mutta niistä on poismuuton takia eronnut 8 ja kuoleman kautta 1 jäsen; rikkomisen ja muitten syitten tähden on erotettu 31 jäsentä, joka luku osottaa, että useat wielä ottawat raittiustyön liian keweältä kannalta. Wiime wuoden kuluessa on seuran keskuudessa pidetty 8 toimikunnan-, 4 piiritoimikuntain-, 4 piiri- ja 5 yleistä jäsenkokousta sekä 10 iltamaa, joissa on pidetty yhteensä 26 puhetta ja esitelmää, esitetty muutamia näytelmäkappaleita ja useita wuorokeskusteluja, luettu kertomuksia, lausuttu runoja y. m. Seuran tilikirjasta näkyy, että seura wiime wuodelta jäi welkaa 21: 94 p:iä, jota wastassa kuitenkin on pieni kirjasto y. m. omaisuutta.
  Seuran esimieheksi walittiin yksimielisesti entinen esimies, opettaja J. J. Luukko. Toimikuntaan tuliwat kuulumaan entinen talollinen A. Tähtinen, nahkuri J. Hildén, rustitilall. poika K. Stén sekä neidet Olga Stén ja Martta Mikkola. Paitsi tätä toimikuntaa, walittiin wielä 5-henkilöinen kirjallisuuswaliokunta ja 6-henkilöinen huwitoimikunta. Tilintarkastajiksi tuliwat tehtaankirjuri J. O. Sundell ja taloll. poika Kalle Wasenius sekä heidän waramiehikseen taloll. J. Tamminen ja taloll. poika Kustaa Wasenius.
  Seuraa edustamaan Turun raittiuspiirin wuosikokouksessa Salossa walittiin taloll. J. Saksén ja A. Juselius, taloll. poika M. R. Heininen sekä neidit Hilma Kaskelin ja Lempi Lempinen. Sortawalassa kesällä pidettäwään yleiseen raittiuskokoukseen ei ainakaan wielä katsottu woitawan walita wirallista edustajaa.
  Paitsi näitä asioita, keskusteltiin wuosikokouksessa useista seuran edistystä ja waurastumista koskewista asioista y. m.
  Kunnassamme alkaa helmikuun 1 pstä toimia neljäs kansakoulukin Johannislundin lasitehtaalla, jossa näihin asti on ollut waan seisowa pientenlasten koulu. Kaikilla tawoin koetetaan siis pyrkiä eteenpäin siwistyksen ja edistyksen tiellä.   —  Toiste enemmän. Hywää jatkoa uudelle wuodelle toiwottaa 
" Mars A."       

19.1.2014

Talvinen ruokavaras (1901)  Warkaankin toimeentulo on talwella waikeampi. Kiikalan pitäjässä Kiwilä nimisessä torpassa kuleskeli kaiken syksyä öiseen aikaan muuan tuntematon wieras porstuassa olewasta kaapista ruokailemassa ja pisteli poskiinsa milloin lihaa, milloin makkaraa ja milloin mitäkin. Ottipa wielä toisinaan tyngätkin pois owelta. Owen kautta ei tämä wieras kuitenkaan kulkenut, waan winnin ikkunan kautta. Lumen tultua alettiin pitää silmällä tuon tuntemattoman wieraan jälkiä ja ryhdyttiin toimenpiteisiin sen pyydystämiseksi. Yritys onnistuikin näätä joutui satimeen ja sai turkillaan maksaa syömänsä lihan ja makkarat.   — Laki on ankara.

17.1.2014

Tasa-arvoisuutta kiikalalaisittain (1910)  — Se tasa-arwoisuuden periaate naisten ja miesten suhteen, jota jo wuosia on saarnattu, alkaa wihdoin ruweta käytännössä toteutumaan Kiikalan Raswalan torpparikulmalla. Oli siellä kerran ylen tawalliset tupatanssit erään torpan tyttären touhusta, jonne myöskin jokunen oli wiitsinyt waiwata itsensä. Mutta luultawasti oliwat kyläin poikaset katsoneet ylen tämän arwokkaan tilaisuuden ja koko wierasjoukko oli sentähden kaikki samaa maata kuin maalarin housut. Tämä kai harmistutti neitiläitä ja pian alkoi impien sydän sappea syytää toisilleen, kunnes syntyikin oikein miehekäs rytäkkä jossa  ei suinkaan kirojakaan säästetty. Olipa eräs Perttelin puolelta olewa tyttö puukollakin uhannut. Tässä menee raakuus, hywät hulikaanitytöt, niin pitkälle ettei sitä siedä teidän hienot lakkinne. Sietäisi kaunistaa wähäsen sydäntäkin, jotta kaswaisi ylewämpi, jalompi ihminen, ettei niin alhainen raakuus saisi seudun mainetta tahrata, sanoo kirjeenwaihtajamme.

16.1.2014

Toijan Ilves myyty kiikalalaiselle (1898)  — Myyty maatila. Kiskon pitäjän Toijan kylässä olewan Ilwes-nimisen maatilan on sen omistaja tilallinen Erik Johan Wiman myynyt eräälle maanwiljelijälle Kiikalan pitäjästä. Kauppahinta lienee ollut noin 11,000 mk. ja eläke.