22.1.2014

Kirjelmä Kiikalasta (1904)[Uudeltamaalta ja lähiseuduilta]
Kiikala.
  —  Kirjelmä Kiikalasta. Eipä usein ole näkynyt pitäjämme uutisia Uusimaan palstoilla, ja koska tätä lehteä kuitenkin pitäjäämme lewiää, niin pälkähtipä päähäni keneltäkään lupaa kysymättä kyhätä pieni pätkä Kiikalan riennoista ja pyrinnöistä, siinä toiwossa, että näkisin sen jonakin päiwänä "Uusimaan" maaseutukirjeitten joukossa.
  Siwistystyötä on täällä koetettu woimien mukaan tehdä. Niinpä owat paraillaan kansakoulujatkokurssit käynnissä Komisuon kansakoululla, joihin useita wanhempiakin ihmisiä on innolla ja uutteruudella yhtynyt. Tästä päättäen onkin siwistyksenharrastus siis melkoisen suuri. Oppilaiden luku on 40, ja annetaan heille opetusta maksutta. Kurssit alkoiwat jo joulukuun 1 pnä wiime wuonna ja jatkunewat ehkä maaliskuun loppupuolelle, kestäen kaikkiaan noin 150 tuntia. Johtajana toimii kansak. opettaja J. J. Luukko, muina opettajina taas rowasti J. A. Kerppola sekä ylioppilas Armas Kerppola.
  Raittiustyötä on myöskin uutteruudella harrastettu. Oliwatpa täällä uuden wuoden alkupäiwinä  Turun piiritoimikunnan puolesta  — raittiuskurssitkin, joissa useat puhujat esiintyiwät, walaisten esityksiään hauskoilla tauluilla ja pieniä kokeita näyttämällä. Warmaankin jättiwät nämä kurssit kiikalaisten mieliin hauskan, kiitollisen muiston. Raittiusyhdistyksemme "Walonsäde II" piti wuosikokouksensa Komisuon kansakoululla t. k. 16 pnä alkaen klo 6 ip. Wuosikertomuksesta näkyy, että seuraan on sen ensimäisen toimintawuoden aikana liittynyt 154 jäsentä, mutta niistä on poismuuton takia eronnut 8 ja kuoleman kautta 1 jäsen; rikkomisen ja muitten syitten tähden on erotettu 31 jäsentä, joka luku osottaa, että useat wielä ottawat raittiustyön liian keweältä kannalta. Wiime wuoden kuluessa on seuran keskuudessa pidetty 8 toimikunnan-, 4 piiritoimikuntain-, 4 piiri- ja 5 yleistä jäsenkokousta sekä 10 iltamaa, joissa on pidetty yhteensä 26 puhetta ja esitelmää, esitetty muutamia näytelmäkappaleita ja useita wuorokeskusteluja, luettu kertomuksia, lausuttu runoja y. m. Seuran tilikirjasta näkyy, että seura wiime wuodelta jäi welkaa 21: 94 p:iä, jota wastassa kuitenkin on pieni kirjasto y. m. omaisuutta.
  Seuran esimieheksi walittiin yksimielisesti entinen esimies, opettaja J. J. Luukko. Toimikuntaan tuliwat kuulumaan entinen talollinen A. Tähtinen, nahkuri J. Hildén, rustitilall. poika K. Stén sekä neidet Olga Stén ja Martta Mikkola. Paitsi tätä toimikuntaa, walittiin wielä 5-henkilöinen kirjallisuuswaliokunta ja 6-henkilöinen huwitoimikunta. Tilintarkastajiksi tuliwat tehtaankirjuri J. O. Sundell ja taloll. poika Kalle Wasenius sekä heidän waramiehikseen taloll. J. Tamminen ja taloll. poika Kustaa Wasenius.
  Seuraa edustamaan Turun raittiuspiirin wuosikokouksessa Salossa walittiin taloll. J. Saksén ja A. Juselius, taloll. poika M. R. Heininen sekä neidit Hilma Kaskelin ja Lempi Lempinen. Sortawalassa kesällä pidettäwään yleiseen raittiuskokoukseen ei ainakaan wielä katsottu woitawan walita wirallista edustajaa.
  Paitsi näitä asioita, keskusteltiin wuosikokouksessa useista seuran edistystä ja waurastumista koskewista asioista y. m.
  Kunnassamme alkaa helmikuun 1 pstä toimia neljäs kansakoulukin Johannislundin lasitehtaalla, jossa näihin asti on ollut waan seisowa pientenlasten koulu. Kaikilla tawoin koetetaan siis pyrkiä eteenpäin siwistyksen ja edistyksen tiellä.   —  Toiste enemmän. Hywää jatkoa uudelle wuodelle toiwottaa 
" Mars A."       

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti