4.5.2014

Tulipalo Hirvelässä (1900)  — Tulipalo Kiikalassa. T. k. 20 p. pääsi tuli irti Kiikalan pitäjän Hirwelän kylässä maanwiljelijä Kalle Laaksosen omistamassa puimakone- ja pärehöylärakennuksessa häwittäen rakennuksen perustuksiaan myöten sekä kaikki sisällä löytywät tawarat ja karjanrehun. Ainoastaan höyrykone saatiin waiwoin pelastetuksi.
   Tulen irtipääsöstä ei wielä warmaan tiedetä, mutta luullaan sen päässeen höyrykoneesta.


25.4.2014

Varkauksia Yltäkylässä (1904)  Kaikki warkaalle kelpaa. Kummallinen waras liikkui Kiikalan pitäjän Yltäkylässä t. k. 13 p:än wastakkaisena yönä. Mainitun kylän Kiijon tilalla oli hewonen kuollut ja se oli wiety wainiolle haudattavaksi, mutta kuinkas käwikään? Kun haudankaiwajat aamulla tuliwat paikalle, niin huomasiwat he, että hewonen oli muuttunut ihan toisen wäriseksi. Siltä oli wiety nahka pois kenenkään tietämättä. Nahka waan oli ollut niin raskas, että woro ei ollut jaksanut sitä pitkälle kuljettaa, waan oli jättänyt sen kapsäkkiinsä erään asunnon kohdalle tien laitaan, josta se sitten löydettiin.
  Warkaus. T. k. 25 p:n wastaisena yönä warastettiin Kiikalan Yltäkylässä kauppias Strömin kauppapuodista rahaa ynnä useammanlaatuista tawaraa. Warkaasta on sittemmin saatu tieto. Tämä oli eräs naapuritalon renki, joka tehtyänsä tekosensa pakeni saunan lawalle ja kätki warastamansa tawarat saunan penkin alle.


Suomen Kansa 30.6.1904  Kaikki warkaalle kelpaa.  T. k. 11 päiwänä warastettiin Kiikalan Yltäkylän Kaskiselta wasikan maksa, kieli ja etusorkat. Samassa ulkohuoneessa oli kyllä laatikoita warustettuna munilla sekä muuta parempaa tawaraa, mutta eiwät olleet miellyttäneet warasta, koska oliwat saaneet olla aiwan koskemattomina ja rauhassa.

2.3.2014

Hevosvaras liikkeellä (1904)


Kiikala.
  — Hewoswaras liikkunut Kiikalassa. T. k. 6 päiwää wastaan yöllä ilmestyi Kiikalan pitäjän Yltäkylän Johanssonin torpan pihaan wähäinen, ruskea hewonen. Hewonen oli walkeana waahdosta ja perin wäsynyt, koska sitä oli ajettu aiwan wiimeisiin woimiin asti. Torppari J. kertoi että hän yöllä oli kuullut pauketta owelta, mutta kun oli sydänyönaika, niin ei lähtenyt heti ulos katsomaan kuka kolinaa piti. Aamulla löysi hän ainoastaan hewosen kerrotusta tilasta, mutta ajajaa hän ei ensinkään tawannut.
  Hewosella oli luokkawarustukset ja perässä hywässä kunnossa olewa uskelalainen reki.
  Mistä tämä hewonen on warastettu ei warmuudella tiedetä. Nummen pitäjän Millolassa kuuluu saman päiwän wastaisena yönä warastetun hewosen ja mahdollista on että se hewonen on tänne Kiikalaan kiirehtinyt.   
  — Hewoswaras liikkeellä. T. k. 6 päiwää wastaan yöllä koputettiin Kiikalan Yltäkylän Johanssonin torpan owelle jotenkin tuntuwasti. Kun torpan omistaja meni owelle kysymään, kuka sisälle pyrkijä oli, koska ei rohjennut öiseen aikaan ja kylän syrjässä päästää sisälle tuntematonta, niin ei hän saanut mitään wastausta. Koputus uudistettiin taasen wähän ajan kuluttua.
    Mietittyään kotwasen, astui torppari ulos katsomaan, kuka koputtaja oli. Tultuaan pihalle ei hän nähnyt muuta kuin hewosen, joka oli aiwan wäsyksiin ajettu. Ja waikka hän katseli ja etsi hewosen omistajaa, joka owella oli kolkuttanut, niin ei hän mitään löytänyt.
    Hewonen on wähänläntä ja wäriltään ruskea. Waljastettuna oli se luokkaan ja perässä oli sillä hywä uskelalainen reki.
   Äskettäin saatiin tietää telefoonitse, että Nummen pitäjän Millolasta oli samaa lauwantaita wastaan yöllä warastettu hewonen.
   Ehkä on mainittu hewonen warastettu Nummen pitäjän Millolasta ja sitte jätetty Kiikalaan, josta saadaan tarkemmin tietää.
   Samaan aikaan on mainitun pitäjän Immolasta warastettu isännän ja palwelustytön aiwan uudet waatteet.

23.2.2014

Perillisiä etsitään (1873)Testamentti- ja perinnönasioita.

  150(3-3)  Koska lastenopettajan, Hirwelän kylästä Kiikalan pitäjässä, Juhana Gustaw Lindrosin waimo Helena Jaakontytär wainajan kahdesta edellisestä naimisesta siitetyt lapset, pojat Juhana Holm ja Elias Ek owat lähteneet paikkakunnasta pois eikä tiedetä missä he oleskelewat, niin kehoitetaan täten, Kihlakunnanoikeuden Kiskon ja Kiikalan pitäjäin käräjäkunnassa tänään tekemän päätöksen mukaan, mainitut Juhana Holm ja Elias Ek yön ja wuoden kuluessa tämän jälkeen tulemaan Juhana Gustaw Lindrosin luokse saamaan ne perut, jotka heille pesänkirjoituksessa Helena Jaakontyttären jälkeen määrättiin, oikeuden menettämisen uhalla siihen wast'edes; joka 3 kerta ilmoitetaan.  Kiskossa, 27 p. syyskuuta 1872.
Kihlakunnanoikeuden puolesta:
Wentzel Rotkirch.

22.1.2014

Kirjelmä Kiikalasta (1904)[Uudeltamaalta ja lähiseuduilta]
Kiikala.
  —  Kirjelmä Kiikalasta. Eipä usein ole näkynyt pitäjämme uutisia Uusimaan palstoilla, ja koska tätä lehteä kuitenkin pitäjäämme lewiää, niin pälkähtipä päähäni keneltäkään lupaa kysymättä kyhätä pieni pätkä Kiikalan riennoista ja pyrinnöistä, siinä toiwossa, että näkisin sen jonakin päiwänä "Uusimaan" maaseutukirjeitten joukossa.
  Siwistystyötä on täällä koetettu woimien mukaan tehdä. Niinpä owat paraillaan kansakoulujatkokurssit käynnissä Komisuon kansakoululla, joihin useita wanhempiakin ihmisiä on innolla ja uutteruudella yhtynyt. Tästä päättäen onkin siwistyksenharrastus siis melkoisen suuri. Oppilaiden luku on 40, ja annetaan heille opetusta maksutta. Kurssit alkoiwat jo joulukuun 1 pnä wiime wuonna ja jatkunewat ehkä maaliskuun loppupuolelle, kestäen kaikkiaan noin 150 tuntia. Johtajana toimii kansak. opettaja J. J. Luukko, muina opettajina taas rowasti J. A. Kerppola sekä ylioppilas Armas Kerppola.
  Raittiustyötä on myöskin uutteruudella harrastettu. Oliwatpa täällä uuden wuoden alkupäiwinä  Turun piiritoimikunnan puolesta  — raittiuskurssitkin, joissa useat puhujat esiintyiwät, walaisten esityksiään hauskoilla tauluilla ja pieniä kokeita näyttämällä. Warmaankin jättiwät nämä kurssit kiikalaisten mieliin hauskan, kiitollisen muiston. Raittiusyhdistyksemme "Walonsäde II" piti wuosikokouksensa Komisuon kansakoululla t. k. 16 pnä alkaen klo 6 ip. Wuosikertomuksesta näkyy, että seuraan on sen ensimäisen toimintawuoden aikana liittynyt 154 jäsentä, mutta niistä on poismuuton takia eronnut 8 ja kuoleman kautta 1 jäsen; rikkomisen ja muitten syitten tähden on erotettu 31 jäsentä, joka luku osottaa, että useat wielä ottawat raittiustyön liian keweältä kannalta. Wiime wuoden kuluessa on seuran keskuudessa pidetty 8 toimikunnan-, 4 piiritoimikuntain-, 4 piiri- ja 5 yleistä jäsenkokousta sekä 10 iltamaa, joissa on pidetty yhteensä 26 puhetta ja esitelmää, esitetty muutamia näytelmäkappaleita ja useita wuorokeskusteluja, luettu kertomuksia, lausuttu runoja y. m. Seuran tilikirjasta näkyy, että seura wiime wuodelta jäi welkaa 21: 94 p:iä, jota wastassa kuitenkin on pieni kirjasto y. m. omaisuutta.
  Seuran esimieheksi walittiin yksimielisesti entinen esimies, opettaja J. J. Luukko. Toimikuntaan tuliwat kuulumaan entinen talollinen A. Tähtinen, nahkuri J. Hildén, rustitilall. poika K. Stén sekä neidet Olga Stén ja Martta Mikkola. Paitsi tätä toimikuntaa, walittiin wielä 5-henkilöinen kirjallisuuswaliokunta ja 6-henkilöinen huwitoimikunta. Tilintarkastajiksi tuliwat tehtaankirjuri J. O. Sundell ja taloll. poika Kalle Wasenius sekä heidän waramiehikseen taloll. J. Tamminen ja taloll. poika Kustaa Wasenius.
  Seuraa edustamaan Turun raittiuspiirin wuosikokouksessa Salossa walittiin taloll. J. Saksén ja A. Juselius, taloll. poika M. R. Heininen sekä neidit Hilma Kaskelin ja Lempi Lempinen. Sortawalassa kesällä pidettäwään yleiseen raittiuskokoukseen ei ainakaan wielä katsottu woitawan walita wirallista edustajaa.
  Paitsi näitä asioita, keskusteltiin wuosikokouksessa useista seuran edistystä ja waurastumista koskewista asioista y. m.
  Kunnassamme alkaa helmikuun 1 pstä toimia neljäs kansakoulukin Johannislundin lasitehtaalla, jossa näihin asti on ollut waan seisowa pientenlasten koulu. Kaikilla tawoin koetetaan siis pyrkiä eteenpäin siwistyksen ja edistyksen tiellä.   —  Toiste enemmän. Hywää jatkoa uudelle wuodelle toiwottaa 
" Mars A."