17.8.2011

Repolainen kanavarkaissa (1905)


   -- Herkullinen kesä on ollut sillä repolaisella, joka on pistänyt partaansa Kiikalan pitäjän Kruusilan kyläläisiltä noin 30 kanaa, kertoo T. S. Pitkähännän owat kanojen omistajat usein nähneet, mutta aina se on nahkansa pelastanut. Eräänäkin päiwänä juoksi muuan torpan waimo rewon jälestä huutaen: "wietkö riiwattu sen ison kukonkin, mitäs luulet talwella syöwäsi, koska et säästänyt ainokaista kukkoanikaan!"

Arpajaiset Hirvelässä (1906)


  Kiikalassa pidettiin arpajaiset ja iltama wiime sunnuntaina lainakirjaston hywäksi pohjoiskulmalle. Nämä arpajaiset oli puuhannut ompeluseura, joka työskentelee pohjoiskulmalla. Arpajaisia, jotka pidettiin Hirwelän kylässä Anttilan talossa, suosi kaunis sää.
  Ohjelmasta sopii mainita Kärkelän kansakoulun opettajan J. Wiheriän puhe ja Komisuon koulun opettajan J. Luukon esitelmä, sekä hywin onnistunut kuwaelma, joka esitti neitoa kreiwin sylissä istuwana. Näytelmäkappale "Hakalan rahat" onnistui myös hywin. Ohjelmassa oli tämän lisäksi arpojen myyntiä, jotka alussa käwiwät kilwan kaupaksi mutta joista kuitenkin jäi pieni osa myymättä. Laulua ja soittoa saatiin niinikään kuulla runsaasti. --- Lopuksi oli tanssi.
  Arpajaisten rahallinen tulos oli hywä. Yleisön käytös kiitettäwä.Uusi Suometar 7.8.1906

  -- Kiikalan Pohjoiskulman ompeluseura pani toissa sunnuntaina toimeen arpajaiset ja iltaman Anttilan tilalla Hirwelässä. Awauspuheen piti op. J. A. Wiheriä, esitelmän op. J. Luukko.
  Kuwaelmana esitettiin " Kreiwin sylissä".
  Wielä oli ohjelmassa näytelmäkappale "Hakalan rahat", laulua ja torwisoittoa. Bruttotulo oli noin 1,100 mkaa.
Arpajaiset Johannislundissa (1907)


Kiikalasta.
  Arpajaiset Kiikalan lasitehtaalla Johannislundissa elok. 4 p. onnistuiwat hywin. Arpajaiset oliwat työwäen yhdistyksen toimeenpanemat rakennusrahaston kartuttamiseksi. Yhdistyksen toimesta oli rakennettu komea lawake, jota reunustiwat rehewät koiwut ja jonka toiseen reunaan oli walmistettu soittolawa ja näytelmähuone.
  Awauspuheen piti täkäläisen työwäenyhdistyksen puheenjohtaja, lasin puhaltaja J. J. Julin.
  Erään isänmaallisen runon lausui teht.työläinen Wihtori Linden.
  Arpaliput myytiin loppuun 25 minuutissa. Yleisö joka ilmoitetusta alkajaisajasta myöhästyiwät edellämainitun ajan eiwät enään olleet tilaisuudessa koettamaan onneaan ja paljon oli niitäkin yleisössä, jotka oli saapuneet ajoissa mutta kansan tungoksen tähden eiwät ehtineet saamaan arpalippuja.
  Alussa ja wäliaikoina sai yleisö kuulla gramofonisoittoa, joka näkyi suuresti yleisöä huwittawan.
  Kaksi näytelmäkappaletta oli harjoitettu tilaisuutta warten nimittäin "Kosia hengenwaarassa" ja "Kertun kepposet".
  Illemmälla oli tanssia, jossa soittiwat Kiikalan soittoniekat Roosit. Pimeänhämyssä wiritettiin neljättäkymmentä eriwäristä lyhtyä tanssilawan ja portin ympäri, jotka muodostiwat kauniin walon, joka suuresti huwitti yleisöä ja kuului yleisöstä ylistyslauseita toiminnalle. Wäkeä oli saapunut useista eri pitäjistä.
  Tulot näistä arpajaisista ja iltamasta yhteensä tekewät nettoa 630 mk. 26 penniä.
  Tehtaan omistaja hra Herman Silwen perheineen antoi hywin suosiollista awustustaan. Tästä myötätuntoisuudestaan ansaitsee hän wilpittömän kiitoksen. Kiitos kaikille, jotka tawalla tai toisella awustiwat näitä arpajaisia.
  Urheilukipailut myöskin toimeenpantiin arpajaisten yhteydessä. Ainoastaan kuulantyöntiin otti osaa kahdeksan henkeä. [palkitut kuvassa]  Palkinnoiksi annettiin rahaa.
J.J.J.

Arpajaiset Hirvelässä (1910)Arpajaiset
ja 
Iltaman
warattomain kansakoululasten hywäksi toimeenpanee Kiikalan Pohjoiskulman ompeluseura sunnuntaina Elok. 21 pnä alkaen 2 i.p. Hirwelän Ali Marttilassa Kiikalassa. Woittoja runsaasti ja arwokkaita. Iltaman ohjelmaan kuuluu näytelmä kappale, köörilaulua, lausuntoa ja paljon muuta hywää. Pääsymaksut huokeat.
Toimikunta.

[Maaseutukirjeitä]
Kiikala.
  Onnistuneet arpajaiset ja niiden yhteydessä hauskan iltaman toimeenpani Kiikalan Pohjoiskulman ompeluseura wiime sunnuntaina Hirwelän Ali Marttilassa. Tarkoituksena oli koota waroja köyhien kansakoululasten waatetuskassaan. Siniwalkoinen lippu, joka Hirwelän kylän aukeilla näkyi kilometrien päähän, opasti juhlakentälle. Wäkeä oli runsaasti, paljon ulkopitäjistäkin, enimmäkseen tietystikin nuorta kansaa, mitkä tullen polkupyörillä, mitkä hewosilla, mitkä taas reippaasti käwellen.
  Woitot, joita oli runsas ja monipuolinen warasto, oliwat sijoitetut Ali-Marttilan saliin. Näkyi kaikesta, ettei mainitulta ompeluseuralta ollut intoa puuttunut. Werrattain lyhyessä ajassa oli ehditty neuloa suuri joukko koristeompeluksia kaikenlaisia, useita hywin arwokkaitakin, jotka näin ompeluseuran arpajaisissa muodostiwatkin pääosan woitoista. Sitäpaitsi oli wielä lahjoituksista karttunut woittoja runsaasti, wiljaa, talouskapineita y. m. Ja hywin näkyiwät kaikki yleisölle kelpaawan. Lähes kolmessa tunnissa oliwat arwat luwultaan 3,000 myydyt. Puoli kahdeksan tienoissa alkoi iltama, joka pidettiin talon uudessa ja erimomaisen siistissä nawettarakennuksessa. Ohjelma alkoi laululla, jota esitti paikkakuntalaisista koottu, puoleksi tilapäinen kuoro opettaja Wiherwän johdolla. Opettaja Wiherwä ja neiti Hellin Laiho lausuiwat runoja. Päänumerona oli kuitenkin kolminäytöksinen "Sawon sydämessä". Näytelmä on paikkakunnalla ennen esitetty, mutta siitä huolomatta se tarjosi ainakin niille, jotka hakewat tällaisista kappaleista muutakin kuin yksistään "repäsewää" ja "hauskaa" hywin paljon nautintoa. Siski hywästi se esitettiin. Liioittelematta saa sanoa, ettei kowinkaan usein saa nähdä näytelmiä maaseudulla esitettäwän semmoisella luonnollisuudella ja taidolla kuin täällä. Kappaleen wäliajoilla sekä loputtua saatiin wielä kuulla sekä kuoro- että yksinlaulua. Warsinkin wiimemainittu sai osakseen lämpimiä suosionosoituksia. Iltaman lopuksi tanssittiin, ja soittamassa oliwat Kiikalan kuuluisat mustalaiset.
  Kokonaistulo arpajaisista sekä iltamasta oli 1,121 mk. 50 p. Menot oliwat suhteellisesti pieniä, joten puhdaskin tulo nousee kokolailla kunnioitettawaan summaan. On todellakin hauskaa, että tällainen yritys sai osakseen niinkin suurta kannatusta.
  Erikoisen kiitoksen uhrautuwasta ja työtäpelkäämättömästä harrastuksestaan tähän hywäntekewäisyysasiaan ansaitsee täydellä syyllä rouwa Wiherwä, jonka huostassa koko puuha alusta alkaen pääasiallisesti on ollut.