2.1.2013

Kuulumisia Kiikalasta (1859)


  — Kiikalasta. — „Pitäis maar pitäjämme oleman tunnettu, kumminkin Tampereen tällä puolen, sekä ison lasiruukkinsa tähden, jonka walettuja tekemiä kuljetetaan ympäri maata, kuin myös hywien kalkkiwuortensa tähden. Mutta kuin täältä ei tätä ennen ole ollut kuulumisia näkywissä, saan aluksi mainita, että Kiikalan rajaseurakuntia owat: pohjais-kulmalla Someron emäseurakunta, idässä Nummen kappeli Lohjan ja etelässä Suomusjärwen kappeli Kiskon pitäjää sekä länsikulmalla Uskelan pitäjä Perttelin kappelineen. Turkuun on täältä 9 ja Helsinkiin 12 peninkulmaa. Pitäjämme on pituudelta 1½ sekä leweydeltä 2 peninkulmaa ja alaltaan liki 1½ sarkapenink., jolla alalla asuu 2 tuh. paikoilla (w. 1805 oli täällä 1,475 henkeä). Mainitut kalkkiwuoret owat Saaren kylässä, jossa on 3 taloa ynnä pappilan kanssa, jotka saawat paljon rahaa kalkistansa, jota erittäinkin nyt yhtenänsä suwin talwin käydään täältä hakemassa. Järwiä löytyy ko'olta, muutamat hywinkin kalaisia, waikka niitä on oikein mieswoimin pyydetty häwittäwillä pyydyksillä tyhjentää. Niin on jo wuosi-kymmeniä kalastettu esim. niinkutsutussa Kiikalan eli Kirkon järwessä (on wain wirstan pitkä ja juurikin kaita), 15 nuotalla, joiden perät owat niin tiheiksi kudotut ettei pieninkään kalainen niistä pääse ulos, mainitsematta lukemattomia werkkoja, rysiä ja muita pyydyksiä, kuin myös tuulaalla käyntöä, jot syksyin kewäin ahkerasti harjotetaan. Näin täytyy aikojen kuluessa kalojen wiimeinkin järwistä loppua. Tämän estämiseksi tulis jotaan keinoa kokea. — Suomenkieli, waikka sitä täällä käytetään sekä puheessa että kirkkokielenä, on mitä huonointa. Turun puheen-tapaa ja muutakin ruotsalaisuutta kuullaan täällä yleisesti, ja owat, mikä pahin on, Kiikalaiset niin tähän rakastuneet, etteiwät tahdo siitä kowallakaan hellittää. — Luku-taito on heikko ja tawaaminen erittäin huono; mutta wiimeisinä wuosina on tämäkin ruwettu paremmaksi saamaan, osittain pyhä-koulujen asettamalla joka kulmalle, osittain erinäisen taitawan ja Turun alkeis-koulussa (Lankaster-skola) oppineen lasten-opettajan käyttämällä niissä kylissä, joissa luku on huonointa. Tämä lasten-opettaja, warustettuna kelwollisella todistus-kirjalla lasten opettamisen taidostansa sekä tasaisesta käytöksestänsä, tarjosi itsensä meille tähän wirkaan wiiden (5) jywä-tynnyrin wuosipalkkaan, maksettawa rikkaasta pitäjämme wara-makasiinista; mutta tätä wastaan paniwat seurakunnan isännät itsensä yksimielisesti, kaiketikkin pitäen lastensa luku-taidon wallankin hywänä, jonka myös näillä sanoillansa: „on ennenkin luettu” ilmottiwat. Mutta waikka nyt näin oltiin tätä wastaan, on sentään opettajamme, sillä Kiikalassa on wain yksi ainoa pappi, häntä käyttänyt omalla kustannuksellansa äsken mainituissa kylissä. Tällä muotoa toiwomme luwun paremmaksi tulewan, johon myös ne lasten-lukuiset, joita suwi-ajalla sunnuntaisina, kohta kirkonmenon päätettyä, pidetään niissä taloissa, joissa talwi-lukuisetkin pidettiin, suuresti auttawat. Näistä tiloista on myös, lasten luetettua, raamattuakin kokoon tulleelle kansalle selitetty, niinkuin sitä ensin kewäällä ja sittemmin syksyllä joka pyhä-iltana kirkossammekin selitetään. Oli meillä wiime Helluntai-päiwän ehtoo-puolella lähetys-toimen kirkon-menokin, jossa kollehta, niinkuin puolipäiwän kirkonmenossakin, koottiin pakanoille. Mutta Herra, joka on suuri armossa ja woimassa, herättäköön kristin-uskowaisia ihmisiä tarkkaamaan totista welwollisuuttansa pakanoita kohtaan, ja antakoon menestystä ja siunausta niille toimikunnille, jotka owat ottaneet lewittääksensä kristin-oppia pakanoissa! — Kiikalassa on nyt uusi puinen kirkko, joka wiime Pyhäinmiesten päiwänä wihittiin, Tätä kirkkoamme rekennettiin kaksi suwea, ja oli siinä työn.johdattajana entinen talon isäntä Kiskosta nimeltä Isaak Lindström. Mutta waikka kirkko on rakettu talon-poikaisen miehen johdatuksessa, antoi sentään Läänin pää rakentaja G. T. Chiewitz, elokuun 2. päiw. pidetyssä katselemuksessa tämän todistuksen: „ kirkko on täydellisesti rakettu K.W:ltä saadun piirustuksen jälkeen. Kaikki nikkarin- ja salwumiesten työ on suurimmalla huolella tehty, kuin minkä tawallisesti näemme uusissa maaseurakuntien kirkoissa, kuitenkaan ei ollut kiwi-perustukseen pantu kiwi niin kaunista lajia, kuin olis suotu tähän muutoin hywin kauniiseen kirkkon”. Maalaus- ja kultaus-työn, josta pidetyssä syynissä annettiin tämä kaunis todistus: „että se oli kaikin tawoin kelwollisesti, seurakunnan mieliksi ja suurimmaksi suosioksi tehty”, toimitti arwoinen Turun maalari-mestari K. W. Olanter 750 hopea ruplan maksoa wastaan, Ruotsinmaalla syntyneen ja oppineen Schylander-nimisen kisällinsä awulla, joka myös, seurakunnan isäntien tahdosta, maalasi 100 ruplaan alttari-taulummekin, johon olemma hywin tytywäiset. Kirkkomme rakennukseen saatiin rahat myymällä wara-makasiinimme waroista aika ajoin 500 ruis-tynnyriä, johon myyntiin saimme Senaatin luwan, ja owat makasiinin warat sittemmin niin kaswaneet, että taas on melkein samassa määrässä kuin myymisen luwan saadessa. Harwassa paikassa siis kirkkoa niin rakennetaan kuin meillä, ettei nimittäin rahallista rahaa ole ollenkaan tarwittu talollisisilta ottaa; kaikki aineet tuotiin talollisilta, jotka myös, niinkuin myös tölliläiset, koturit j. n. e., tekiwät tarwittuja päiwä-töitä. — Yksi uusi kynttilä-kruunu pronssi-waskista, 48 piipulla, on myös jo tänne tuotu; ja olis wielä toinenkin, 24 piipulla, nyt samassa ostettu, mutt'ei saatu mielen mukaista. Muutamat ajat sitte pidetyssä pitäjän-kokouksessa suostuttiin ostaa nyt ensi-kewäänä hautaus-maamme ympäri rakennettawaan kiwi-aitaan kaksi paria Fiskarin ruukissa walettuja rautaisia portteja, ja samassa kokouksessa myös luwattiin mitä pikemmin, ja wiimeistäki suwella w. 1861, laudottaa kirkon ulko-puoliset seinät, jotka sitte kelwollisella öljy-maalilla maalataan. — Pappilamme, joka oli kowin häwinnyt rakentonsa suhteen, on näinä wuosina myös niin laiteltu (paranneltu), ettei sitä enää samaksi luuliskaan; mutta kerran tuiki häwinneenä kestää sen paranteleminen monet wuodet. Oliskin siitä tässä neuwoni, että pitäjän miehet kaikissa seurakunnissa aina wähitellen ja wuosittain korjaisiwat yhteisiä rakennuksiansa, niin häwiö ei koskaan pääsis suureksi, eikä siis rakennuksetkaan rasittawaiseksi. — Tämän tällä eräällä pitäjästämme wirkattuani, pyydän edestipäin Suomettaren palstoihin jotakin kynäillä yhteisistä asioistamme”.
E. J. R


Kirjoittajanimimerkki E. J. R. on todennäköisesti
Erik Johan Ramstedt, s. 31.1.1813 Kiikala, k. 22.9.1864 Kiikala Kiikalan lukkari vuodesta 1849 (sijainen jo 1840 alkaen). (rippikirja 1861-1868)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti