21.2.2012

Nuorsuomalaisten kokous 15.2. (1907)


[Maaseutukirjeitä.]
Kiikala.
  Kuten kaikkialla maassamme on Kiikalassakin kulkenut agitaattoreita, suomettarelaisia ja sosialisteja jo pitkät ajat, mutta wasta wiime perjantaina helmikuun 15 pnä pidettiin täällä ensimäinen nuorsuomalaisten kokous Kirkonkylän Sepällä, missä puhujana esiintyi maanwiljelijä W. Palm Sauwosta. Puhuttuaan ensin nuorsuomalaisen puolueen synnystä, sen toiminnasta warhaisempina aikoina, ja erittäinkin sen ponnistuksista sortowuosina, selitti hra Palm nuorsuomalaisen puolueen ohjelmaa. Lopuksi syntyi pieni keskustelu parin sosialistin kanssa, jotka kuitenkin pian tunnustiwat kykenemättömyytensä wäittelemään sellaisen miehen kanssa kuin hra Palm oli, ja useimmat kuulijat lausuiwat hra Palmin puhuneen oikein. --- Käytyään sitten lauwantaina Kiikalan lasitehtaalla, esiintyi hra Palm toistamiseen Kirkonkylässä sunnuntai iltapäiwällä, tällä kertaa Kirjaksen talossa. Kuulijoita oli runsaasti ja näytti yleisö tarkkaawaisesti seuraawan esitystä. Myöhemmin illalla saapui kokoukseen muutamia päihtyneitä tukkityömiehiä, jotka suuriäänisinä wiinapullot kädessä hyökkäsiwät keskelle kokoushuoneen lattiaa ja alkoiwat tapella. Sietäisiwät mokomatkin willit saada ansaitun palkkansa kokoontumiswapauden häiritsemisestä, sillä kokous tietystikin näin ollen oli keskeytettäwä. Seuraawana päiwänä, maanantaina, esiintyi hra Palm Hirwelän Sepällä. Täällä syntyi esitelmän jälkeen pieni wäittely kolmen suomettarelaisen kanssa. Yksi heistä, arwoltaan kansakoulunopettaja, yritti puhua Snellmanista, Yrjö-Koskisesta ja Arwidssonista, mutta pahastui pian, kun tuli puhe kansakoulun opettajain palkoista ja lähti pois. Toinen jälellä jääneistä suomettarelaisista, joka oli käynyt agitaattorikursseilla Helsingissä, rupesi wäittämään, että se on hallitus joka laatii torpparilain, eikä waltiopäiwät. Toinenkin paljasti pian tietämättömyytensä, kun alkoi puhua nuorsuomalaisten ja ruotsalaisten waalilistojen tunnuslauseista sellaisina, kuin hän ne oli nähnyt suomettarelaisten agitaattorien leikkiwaaleissa käyttämissä waalilipuissa. Näitä lippuja oli hän pitänyt niinä samoina, joita maalisk. 15 ja 16 päiwänä käytetään. Kun suomettarelaisilla kaikki fraasit oliwat loppuneet, pyysiwät he saada keskustella Laukon häädöistä. Tarkotuksena oli tässä yhteydessä parjata nuorsuomalaisia, mutta yritys tietystikin epäonnistui. -- Lämpimillä isänmaallisilla puheillaan herätti hra Palm näinä päiwinä suuren osan Kiikalan kansasta wälinpitämättömyyden unesta ja hänen suora ja ystäwällinen käytöksensä sekä selwät, kansanomaiset esitelmänsä hankkiwat hänelle täällä suuren joukon innokkaita kannattajia.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti